UMF “Carol Davila” din Bucuresti este una dintre universităţile reprezentative cu profil medical ale României. Una dintre cele patru facultăţi ale acesteia este cea de Medicină Dentară.

Ce trebuie să ştiţi?

 • În anul universitar 2013-2014, conducerea facultăţii a hotarat ca admiterea să se desfăsoare pe data de 24.07.2013, începând de la ora 16:00!!! – pentru mai multe informaţii contactaţi secretariatul facultăţii
 • În cazul excepţional, în care după prima sesiune de admitere din iulie nu se vor ocupa toate locurile, se va mai desfăşura încă o sesiune de admitere, în luna septembrie;
 • Durata probei scrise pentru Medicină Dentară este de 2 ore şi jumătate
 • Înscrierile se vor face în perioada 15 – 19.07.2013, între orele 9:00 – 15:00, la secretariatul Facultăţii de Medicină Dentară Bucuresti, Calea Plevnei, nr. 19, sector 5

Facultatea pune la dispoziţie un număr de 140 de locuri bugetate, plus încă 125 cu taxă;Admitere 2013 UMF timisoara

Pentru înscriere sunt necesare următoarele documente:

 • Cererea tip de înscriere, completată de secretari pe calculator şi semnată de către candidat după examinarea conformităţii datelor. Este posibilă şi pre-înscrierea on-line, formularul se găseşte pe www.umf.ro, candidaţii vor printa formularul completat, pe care sub semnătură personală îl vor prezenta la secretariat, împreună cu celelalte acte, acesta constituind cererea de înscriere;
 • Diploma de Bacalaureat în original sau copie legalizată;
 • Diploma echivalentă cu cea de Bacalaureat (recunoscută de M.E.N.), în cazul studenţilor care au susţinut examenul de Bacalaureat în afară României
  Diploma de licenţă pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior care doresc să urmeze o a doua specializare
 • Foaia matricolă in original sau copie legalizată
 • Carte de identitate sau paşaport valabil
 • Certificat de naştere în copie legalizată
 • Certificat de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul)
 • Adeverinţă medicală din partea medicului şcolar/de familie, care atestă că persoană este aptă pentru învăţământ – în original;
 • 4 fotografii color tip buletin;
 • Chitanţă doveditoare a achitării taxei de înscriere. Taxa de înscriere este de 200 RON, iar copiii personalului didactic aflat în activitate, copiii orfani de ambii părinţi, candidaţii instituţionalizaţi în aşezăminte de ocrotire, copiii din familiile afectate de catastrofe naturale, eroii revoluţiei române şi copiii acestora sunt scutiţi de plata acesteia, bineînţeles dacă vor prezenta la înscriere actele doveditoare;
 • Dosar plic

Cum va decurge examenul?

Intrarea în sălile de concurs a candidaţilor se va face începând cu ora 15:00, proba scrisă urmând să înceapă la ora 16:00. Nu este admisă, sub niciun motiv,intrarea în săli a candidaţilor după ora de începere a probei scrise.
La Facultatea de Medicină Dentară, examenul va include două discipline, Biologie obligatoriu(60 întrebări grilă) şi la alegere Chimie/Fizică(40 întrebări grilă). Examenul se va desfaşura in condiţii asemănătoare cu simularea examenului de admitere 2013, deci cei care au participat la simulare vor avea norocul de a fi deja familiarizaţi cu atmosfera.
Din momentul începerii examenului, niciun candidat nu poate părăsi definitiv sala decât după minimum 30 de minute şi numai după ce a predat lucrarea şi a semnat borderoul de predare al acesteia.
Corectarea tezelor se va face în sala de concurs, în prezenţa candidaţilor, după ce examenul se va încheia, urmând ca apoi toate grilele să fie reverificate prin scanare pe calculator;
Rezultatele finale şi listele cu candidaţii vor fi afişate la avizierele facultăţilor în cel mult 48 de ore de la terminarea probelor.
Departajarea candidaţilor cu punctaje egale se va face după următoarele criterii: punctajul obţinut la disciplina obligatorie, apoi va urma media de la Bacalaureat, apoi nota obţinută la limba romană la examenul de Bacalaureat.

Cum mă pregătesc?

 • Tematica concursului de admitere pentru proba de Biologiemanual pentru clasa a XI-a, autor: Dan Cristescu, Carmen Sălăvăstru, Radu Carmaciu, editura Corint, 2008 – se vor excepta capitolele: Lucrări practice, Teme şi aplicaţii, Autoevaluare, Noţiuni elementare de igienă şi patologie;
 • Chimie – manuale recomandate: Manual pentru clasa a X-a , autor: Luminiţa Vlădescu, editura ART, Bucuresti, toate ediţiile începând cu 2005; Manual pentru clasa a XI-a, C1, autor: Elena Alexandrescu, editura LVS Crepuscul, Ploiesti, toate ediţiile începând cu 2006;
 • Fizică  Elemente de termodinamică, Electricitate, orice manual aprobat de MECTS ce conţine tematica cerută; nu se dau probleme de calcul numeric;

Universitatea pune la dispoziţie viitorilor candidaţi cărţi de teste grilă pentru disciplinele cerute la examenul de admitere, care pot fi achiziţionate din incinta Facultăţii de Medicină, B-dul Eroilor Sanitari, nr. 8, sector 5.
Pentru orice informaţie suplimentară, puteţi accesa site-ul universităţii www.umf.ro .