UMF ”Victor Babeș” este una dintre marile centre universitare medicale din țară se poate mândri cu o Facultate de Medicină Dentară extrem de competitivă, cu următoarele specializări : Medicină dentară, Asistență dentară, Tehnică dentară, Profilaxie stomatologică (specializare introdusă recent, din anul universitare 2012-1013).

admitere medicina dentara Victor Babes

Ce trebuie să știți?

 • În anul universitar 2013-2014, admiterea la Facultatea de Stomatologie se va desfășura pe data de 24 iulie 2013, între orele 10:00-13:00. 
 • Accesul candidaţilor în sala de concurs se face cu maximum 1 oră înainte de începerea probei, până la ora 09.45, pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a legitimaţiei de concurs.
 • Pentru specializarea Medicină Dentară în limba engleză, admiterea se organizează pe data de 18.09.2013
 • Înscrierea candidaților va alea loc în săptămâna 15-19 iulie 2013, în fiecare zi între orele 9:00-15:00, la sediul facultății din P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara, tel. 0256/220480; 256/204250, interior 404
 • Pentru Medicină Dentară în limba română, facultatea pune la dispoziție 40 locuri bugetate plus 70 locuri cu taxă.
 • Pentru Medicină Dentară în limba engleză, sunt disponibile 20 locuri bugetate și 10 locuri cu taxă.

Cum mă înscriu?

Pentru înscriere sunt necesare următoarele documente:

 •  Fişa de înscriere la concursul de admitere, completată on-line (www.umft.ro, secţiunea Admitere), listată şi semnată de candidat. Fișa se completează între 8-19 iulie 2013.
 • Opisul documentelor depuse la dosar, listat şi semnat de candidat. Opisul va fi generat automat de programul informatic, după completarea on-line a fişei de înscriere. 
 • Legitimaţia de concurs, care se primeşte de la ghişeul de înscriere numai de către candidaţii care participă la admiterea la specializările cu probă de concurs.
 • Diploma de bacalaureat, în original, plus o copie legalizată. 
 • Foaia matricolă, în xerocopie, cu notele obţinute pe parcursul liceului – elaborată conform legislaţiei în vigoare.
 • Adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală la bacalaureat, media probelor la limba română de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiutermenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat – pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea corespunzătoare anului universitar 2012-2013, în locul diplomei de bacalaureat, în cazul în care aceasta nu a fost eliberată.
 • Candidaţii din categoria menţionată mai sus, declaraţi admişi în urma concursului de admitere, au obligaţia să depună diploma de bacalaureat, în original şi în copie legalizată, la secretariatul facultăţii, până cel mai târziu, la începerea anului universitar 2013/2014.
 • Adeverinţă eliberată de facultatea la care candidatul s-a înscris prima dată, în cazul în care candidatul se înscrie pentru concursul de admitere la mai multe facultăţi. În aceste situaţii, în locul diplomei de bacalaureat va fi prezentată o copie legalizată a acesteia. 
 • Certificat de naştere, în original şi copie legalizată. Originalul se va restitui titularului după confruntarea celor două documente la ghişeul la care s-a făcut înscrierea.
 • Certificat de căsătorie, dacă este cazul, în original şi copie legalizată. Originalul se va restitui titularului după confruntarea celor două documente la ghişeul la care s-a făcut înscrierea.
 • Adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie, vizată de Cabinetul medical al UMF ”Victor Babeş” din Timişoara, Căminul 1-2, str. Regimentul 13 Călăraşi, nr. 2, Timişoara.
 •  4 fotografii tip carte de identitate.
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere 150 lei / dosar de înscriere.
 • Acte doveditoare pentru cei care solicită scutirea de plata taxelor de înscriere la concurs: copii după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi); adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie); adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a susţinătorilor legali; adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în UMF “Victor Babeş” din Timişoara etc.
 •  Dosar plic.
 •  La înscriere, candidatul trebuie să prezinte Cartea de identitate / Paşaportul, în original şi xerocopie.

Cum este examenul?

Admitere 2013 UMF timisoaraProba de concurs constă într-un examen scris de tip grilă, cu răspuns unic, constând în 60 de întrebări din Biologie (7 puncte), 20 de întrebări din Chimie Organică (2 puncte) plus 1 punct din oficiu. Media generală de admitere se face prin însumarea punctelor obţinute la fiecare probă, la  care se adaugă un punct din  oficiu. Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci).

Cum mă pregătesc pentru admitere?

Tematica concursului de admitere cuprinde materia de Chimie organică clasa a X-a şi a XI-a și Biologie – clasa a XI-a, din oricare manual avizat de Ministerul Educației.

În plus, universitatea pune la dispoziția aspiranților două cărți de teste grilă, atât pentru proba de Biologie cât și pentru cea de Chimie Organică, care pot fi achiziționate din incinta Facultății de Medicină.

Pentru detalii suplimentare, puteți accesa oricând site-ul universității www.umft.ro

În speranța că informațiile de mai sus vă vor fi de folos, vă doresc mult succes la examen și sper să intrați cu multă încredere în această minunată etapă a studenției și să îmbrațisați cu entuziasm profesia de medic dentist!